Tipoul

Tipoul

تیپول؛ تسریع هوشمند پرداخت پول

خدمات اختصاصی

نمونه درخواست و پاسخ دریافت توکن

Author: backstageadmin 111 views

در این بخش میتوانید نمونه موفق درخواست ارسالی، دلایل احتمالی عدم موفقیت درخواست ارسالی، نمونه پاسخ درخواست موفق و نمونه پاسخ درخواست ناموفق را مشاهده و بررسی نمایید.

 • نمونه درخواست ارسالی موفق :
{
"GateToken":"Gateway Token",
"Amount": 49950000,
"CallBackUrl": "http://demo.ir/" ,
"PayerUserId": null ,
"PayerName": "iman sobhanian", 
"PayerMobile": "0912000000",
"FactorNumber": 123456789, 
"PayerMail": null,
"ValidCardNum": null,
"BlankForPayer": null,
"BlankForTransaction": null,
"Description": null,
"IPG": null
}

رشته Json شامل اطلاعات تراکنش را به ب سرویس اول ( دریافت توکن تراکنش) در Body/row به شکل json و بدون اطلاعات اضافی ارسال نمایید.

دلایل خطا های احتمالی دریافتی :

در صورتی که در ارسال درخواست به مشکل خورده اید، احتمالا به یک یا چند مورد از دلایل زیر میتواند باشد :

 • توجه داشته باشید که تمامی پارامتر ها حتما ارسال شوند، نهایتا میتوانند null باشند یا مقدار داشته باشند.
 • درستی توکن درگاه خود را چک کنید، از پنل قابل کپی میباشد.
 • مبلغ نباید بیشتر از مقدار ۴۹ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان باشد. همچنین مبالغ به ریال ارسال شوند.
 • آدرس کال بک باید شامل دامنه ای باشد که موقع ثبت درگاه به عنوان وب سایت وارد کرده اید.
 • درخواست باید از همان دامنه ارسال شود در غیر این صورت اجازه دسترسی نخواهید داشت.
 • مقدار فیلد IPG باید طبق جدول قرار داده شده در بخش قبل( نام های اختصاری شرکت های PSP) باشد.
 • نوع فیلد ارسالی string یا number و … مطابق جدول مربوطه در بخش اول این مستند صحیح باشد.
 • “” یا دابل کوتیشن خالی معادل null نمی باشد.
 • درستی فرمت json ارسالی خود را چک کنید. میتوانید از سایت json formatter نیز استفاده نمایید.
 • https یا http بودن آدرس کال بک مهم است و چک میشود.
 • مورد مهم در رابطه با فیلد شماره فاکتور : توصیه میکنیم جهت شناسایی تراکنش در مراحل بعد ارسال شود و حتما به صورت رندوم و یا طبق الگویی با عدم امکان تکرار باشد تا در تراکنش های بعدی با مشکل مواجه نشوید.
 • شماره کارت ارسالی باید ۱۶ رقم و بدون خط تیره و کاراکتر اضافی باشد.

نمونه پاسخ دریافتی موفق :

{
  "code": 0,
  "message": null,
  "success": true,
  "result": {
    "accessToken": "a sample JWT token for transaction",
    "tipoulTraceNumber": "1234567891234",
    "tipoulTrackNumber": "2234567891234"
  }
}