Tipoul

Tipoul

تیپول؛ تسریع هوشمند پرداخت پول

تیپول، سرویس پرداخت اختصاصی پلتفرم ها

درگاه

Author: backstageadmin 18 views

نحوه استفاده از وب سرویس های مربوط به درگاه تجاری تیپول را در این بخش برایتان شرح دادیم

android
شروع استفاده از درگاه

کاربر گرامی شما برای استفاده از درگاه تجاری

coding
اتصال به وب سرویس درگاه تجاری

نحوه ارسال درخواست پرداخت و تایید تراکنش در