Tipoul

Tipoul

تیپول؛ تسریع هوشمند پرداخت پول

سرویس های اختصاصی

درگاه

Author: backstageadmin 128 views

نحوه استفاده از وب سرویس های مربوط به درگاه تجاری تیپول را در این بخش برایتان شرح دادیم

شروع استفاده از درگاه

کاربر گرامی شما برای استفاده از درگاه تجاری

coding
اتصال به وب سرویس درگاه تجاری

قبل از اینکه وارد مستندات شده و داکیومنت