Tipoul

Tipoul

تیپول؛ تسریع هوشمند پرداخت پول

خدمات اختصاصی

tick

هدایت تراکنش و مشتری به ص

هدایت تراکنش و پرداخت کننده به درگاه توکن دریافتی در مرحله قبل به صورت Form

sheet

ارسال درخواست پرداخت و د

درخواست تراکنش و اخذ توکن در این مرحله تمامی اطلاعات مربوط به تراکنش به تیپول

coding

اتصال به وب سرویس درگاه ت

قبل از اینکه وارد مستندات شده و داکیومنت را مطالعه نمایید بهتر است به نکات

شروع استفاده از درگاه

کاربر گرامی شما برای استفاده از درگاه تجاری باید مراحل زیر را به ترتیب از