Tipoul

Tipoul

تیپول؛ تسریع هوشمند پرداخت پول

سرویس های اختصاصی

sheet

ارسال درخواست پرداخت و د

درخواست تراکنش و اخذ توکن در این مرحله تمامی اطلاعات مربوط به تراکنش به تیپول

coding

اتصال به وب سرویس درگاه ت

قبل از اینکه وارد مستندات شده و داکیومنت را مطالعه نمایید بهتر است به نکات